ANBI

Wat is ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Wat is uw voordeel?

U kunt Stichting Lindegracht Concerten financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Door de Culturele ANBI status van de Stichting Lindegracht Concerten geeft dit ook voor u nog een extra voordeel.

Voor particulieren

Giften aan goede doelen kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Giften aan een Culturele ANBI leveren nog eens éxtra voordeel op, doordat uw gift met een factor van 1,25 vermenigvuldigd mag worden. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Dit betekent dat uw schenking u in bijna alle gevallen minder dan de helft kost. Als u bijvoorbeeld € 1000 schenkt, dan mag u €1.250 aftrekken van de belasting. Bij een belastingschijf van 42% kost uw schenking van € 1000 u uiteindelijk dan maar € 475.

Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond voor deze vermenigvuldigingsfactor: u kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra (25% van 5.000) in aftrek brengen. Bovendien geldt een minimum drempel en een maximum als plafond. Giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.

Periodieke schenkingen

Wilt u structureel bijdragen aan de Lindegracht Concerten? Dat kan via een notariële akte. Een notariële akte is een afspraak tussen u en de Stichting Lindegracht Concerten, vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke schenkingen over een periode van 5 jaar of langer schenkt u geheel belastingvrij.

Een periodieke schenking kan ook vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst tussen u en ons. Er is geen notaris bij nodig en dit kost dan ook geen extra geld. De belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die u kunt gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel.

Klik hier voor het formulier van de Belastingdienst (PDF)

Voor bedrijven

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Omdat de Stichting Lindegracht Concerten een Culturele ANBI is mag u de aftrek van de winst verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500.

Bijvoorbeeld u geeft € 2.000 aan de Stichting Lindegracht Concerten dan mag u dat bedrag met 50% (€ 1.000) verhogen tot € 3.000 als aftrekbaar bedrag.

Of indien u € 7.000 schenkt mag u met 50% verhogen tot maximaal een bedrag van € 2.500 en mag u een bedrag van € 9.500 aftrekken.

Onze ANBI gegevens

Hieronder volgen onze ANBI gegevens zoals vereist door de fiscus per 1-1-2014.

De naam:
Stichting Lindegracht Concerten

Het fiscaal nummer:
8139.60.563

De contactgegevens:
Stichting Lindegracht Concerten
P/A Wiardi Beckmanstraat 21
1814 KR  Alkmaar

Bankrekening nummer (IBAN):
NL16 RABO 0341 2204 50

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:
Vacant, Voorzitter
Jelle Groeneveld, waarnemend voorzitter
Tineke Nagengast, secretaris
Sjaak Rietveld, penningmeester

Het beleidsplan:
De organisatie en realisatie van 3 klassieke openlucht-avondconcerten op de Lindegracht te Alkmaar, waarvoor een werkgroep is samengesteld die voor de organisatie zorg draagt. Deze werkgroep bestaat uit een muziekcommissie, mediacontact beheer, websitebeheer, locale organisatie en sponsorwerving.

Het beloningsbeleid:
Alle medewerkers van de stichting zijn vrijwilligers en werken zonder beloning.

De doelstelling:

1.
De Stichting heeft ten doel het voorbereiden en het verzorgen van de uitvoering van een jaarlijkse serie grachtenconcerten in de gemeente Alkmaar.
2.De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

-het creëren van een draagvlak voor grachtenconcerten naar het 'Prinsengracht-model' bij overheid, bedrijfsleven en andere betrokkenen,

-het organiseren en (doen) uitvoeren van vorenbedoelde concerten,

-het verwerven van financiële middelen, onder meer door sponsoring.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie hiervoor de website

Financiële verantwoording:
De financiën van de Stichting worden door de penningmeester beheerd en jaarlijks door een externe accountant gecontroleerd.

Klik hier voor meer informatie over ANBI naar de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl


Volg ons op Instagram

Copyright © 2003 - 2024. All Rights Reserved.

Grafisch ontwerp: TdH Strategy+Creation
Webdesign en Webhosting: EDS Music - Soundhost

ConcertCheck-partnerlogoMail.pngANBI

14:36:26